Print Forside Sitemap Søg  
synligbeton.dk
retur
 

drift

 
I driftsfasen overtager den bygningsansvarlige ansvaret for bygningens vedligehold, og dermed også ansvaret for udviklingen af udtrykket af de synlige betonoverflader. De udførende parter bør ved aflevering af bygningen levere vedligeholdelsesvejledninger for alle materialer, der beskriver både de konstruktionsmæssige og de æstetiske aspekter, herunder anvisninger i hvordan afrensning bør foretages.

Bygherren bør endvidere (evt. sammen med de projekterende parter) beskrive forventningerne til bygningens signalværdi, og afledt heraf hvilket visuelle udtryk der ønskes udviklet over tid.

Den bygningsansvarlige har herefter ansvaret for driften af bygningen, og dermed både for bygningens overordnede funktion og konstruktive stand, og for udviklingen af det visuelle udtryk over tid. I mange tilfælde er der kun truffet aftaler og afsat midler til det første, hvilket medfører at vedligehold af det visuelle indtryk af bygningen kommer i sidste række og i praksis sjældent bliver udført.

Den bygningsansvarlige bør derfor inden overtagelsen af bygningen aftale den ønskede udvikling af bygningens udseende med bygningsejeren, herunder hvilke kriterier der skal anvendes til løbende vurdering af vedligeholdelsesbehovet. Den bygningsansvarlige kan herudfra udføre vedligeholdet så det understøtter den ønskede udvikling af bygningens synlige betonoverflader.

Særligt skal der træffes afsættes en økonomisk ramme for det æstetiske vedligehold, da der ellers sjældent er midler til dette.

En klar forventning om hvilket signal bygningen skal sende definerer et passende vedligehold

Med udgangspunkt i disse beskrivelser bør bygningsejeren/brugeren (ofte sammenfaldende med bygherren) og den bygningsansvarlige diskutere og aftale hvordan og hvor ofte bygningens udseende skal inspiceres og vurderes, hvilke metoder der kan anvendes ved reparationer og vedligehold, budget, etc.

Gå til vedligeholdelse

Download "tjekliste_drift.pdf"
Gode råd til vurdering og vedligehold af bygninger med synlige betonoverflader
Download "skabelon_opfoerelsesattest.doc"
Skabelon til opførelsesattest
Download "vejledning_tilstandsrapport.pdf"
Observation, vurdering og anbefaling til evt. vedligeholdelse af en bygnings betonoverflader
synligbeton.dk

retur
sitelist.html